Centené dla fin dla Gran Viera

0

Cumemorazion a Urtijëi – dumënia 4.11.2018  

L Chemun de Urtijëi deberieda cun la Pluania y la Cumpania di Scizri à nvià duta la cumenanza a na pitla festa de cumemorazion per l centené dla fin dla Gran Viera.

Do la Gran Mëssa per i tumei de duta la vieres ie unides lietes dant pertes ora dl diare de Filomena Prinoth Moroder, scrit danter i ani 1914-1920 (publicà tl liber “Wenn doch endlich Frieden wäre“). Gran nprescion à fat a audì cie che nosta jënt y la families da ntlëuta à fat pea.

96 ie i jëuni de Urtijëi tumei dla Gran Viera.

Pra la capela di tumei iel sta n mumënt de reflescion sun i duei dla viera y l valor aut dla pesc. Tla rujenedes an audì ora coche la pesc ie n gran bën da custodì. Ma la pesc va ënghe costruida di per di, te nosc pitl ulache vivon.

A inuem dla cumenanza de Urtijëi ie unida metuda pra capela na gherlanda n lecort.

Per chësta ucajion y n unëur de nosc tumei dla vieres à l Chemun de Urtijëi, la Pluania y la Cumpania di Scizri nce lascià derturé su la capela di tumei y lascià fé na tofla de cumemorazion cun la scrita: n lecort 1918 – 2018.

 

About Author

Comments are closed.

Zur Werkzeugleiste springen